Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

História Oblastného výboru Myjava

HISTÓRIA OV SZCH MYJAVA

 

Vážení priatelia,

 

v tomto roku si pripomíname dve jubileá našej oblastnej organizácie. Prvým je 20-te výročie oddelenia sa chovateľov okresu Myjava od dovtedajšieho OV SZCH v Senici a založenie  samostatného OV v Myjave. Druhým jubileom je piate výročie konania oblastnej kopaničiarskej výstavy.

Dovoľte, aby sme Vám priblížili tie chvíle, keď sa naša oblastná organizácia zakladala. Stálo to nemálo úsilia, pretože sme jeden z menších okresov a členská základňa nie je taká široká. Ani to nás neodradilo od cieľa založiť si samostatnú chovateľskú organizáciu.

Milí Čitatelia, dostáva sa Vám do rúk prierez 20 ročnou chovateľskou a výstavníckou činnosťou našich členov, ktorí sa podieľali na prezentácií výsledkov svojej ušľachtilej zábavy, ktorou je chov drobných zvierat. Snažili sme sa i my, ktorí si ešte pamätáme tie chvíle, keď sme sa rozhodli založiť si vlastnú oblastnú organizáciu chovateľov v pôsobnosti okresov Myjava, či Nové Mesto nad Váhom urobiť faktografickú kroniku našej práce.

Hlavným dôvodom pre taký krok, akým bolo odčlenenie sa od OV SZCH Senica, ktorý zastrešoval činnosť chovateľov z novovytvorených okresov ako sú Senica, Skalica, Malacky a Myjava, priblížiť organizačné centrum bližšie k základným organizáciám. Prvým iniciátorov tohto kroku bol vtedajší podpredseda OV SZCH v Senici Ing. Štefan Adamec, ktorý ako skúsený chovateľ drobných zvierat a tiež posudzovateľ králikov videl v založení terajšej oblastnej organizácie možnosť lepšej sebarealizácie našich chovateľov. Oslovil preto funkcionárov základných organizácii nášho okresu a oboznámil ich s touto myšlienkou. Väčšina z nich tento zámer privítala, pretože v niektorých organizáciách po nežnej revolúcii dochádzalo k rapídnemu poklesu záujmu o chovateľskú činnosť, lebo skončil tzv. „prídel“ krmív pre hydinu, holuby a králiky. Situácia sa postupne vyvíjala tak, že niektoré organizácie prestali fakticky existovať, pretože si už neodvádzali ani členské príspevky. Založením nového OV sme sa snažili o ich zaktivizovanie. U niektorých ZO sa nám ich nepodarilo oživiť i napriek prísľubu ich vtedajších funkcionárov. Na prvom stretnutí dňa 27. 11. 1996 sa zúčastnili nasledujúce ZO: Brestovec (Štefan Dúbrava a Ing. Štefan Adamec), Jablonka (Milan Konečník a Ján Ušiak st.), Krajné (Boor a Jaroslav Lukačovič), Myjava (Štefan Hradský a Ján Devan), Kostolné Babulicov vrch (Milan Medveď a Jaroslav Hučko), Priepasné (Ján Chalko a Štefan Osuský), Vrbovce (Vachula a Milan Duga), Stará Turá – Topolecká (Milan Kuhajda a Martin Rodenák), Poriadie (Pavol Bruško), Stará Myjava (Pavol Hradský) a Rudník (Ján Ferianec). Táto schôdza bola zároveň ustanovujúcou a prítomní zástupcovia základných organizácii si zvolili tento oblastný výbor: predseda – Ing. Štefan Adamec; podpredseda OV SZCH Myjava a zároveň koordinátor pre prácu s mládežou – Ján Devan; tajomník – Ján Ochodnický; pokladník – Peter Slaný; kontrolór – Milan Kuhajda; odborná komisia pre hydinu – Pavol Jozefák (jej ďalšími členmi boli – Ivan Hôžďara z Topoleckej a Milan Duga z Vrboviec); odborná komisia pre králiky – Jaroslav Hučko (členovia: Ján Zelenák z Vrboviec a Pavol Hučko z Brestovca); kontrolná a revízna komisia – Milan Kuhajda (členovia: Jaroslav Lukačovič z Krajného a Pavol Hradský zo Starej Myjavy). V čase konania ustanovujúcej schôdze mali ZO celkovo 243 členov. Bolo uznaných sedem rozmnožovacích A-chovov hrabavej hydiny a to nasledovne: ZO Brestovec – Plymutka žltá a Wyandotka strieborná (Ing. Adamec), Hempšírka (Dušan Duga), Plymutka modrá (Ján Mizerák), ZO Myjava – Hempšírka a Amrokska (Ján Ochodnický) a ZO Babulicov vrch – Australorpka (Jaroslav Hučko). V nasledujúcich rokoch už došlo k prvému poklesu počtu členov, nakoľko ZO Poriadie ukončilo svoju činnosť – mali sme evidovaných 225 členov, z toho 3 mladých chovateľov. Evidovali sme dva K-chovy králikov (VSS – Ing. Adamec a Ivan Michalec) a dva P-chovy (Nb – Ján Ochodnický a VSS – Pavol Hučko).

Keďže naši chovatelia disponovali kvalitnými zvieratami, rozhodli sa usporiadať v dňoch 9. – 11. októbra 1998 výstavu. Táto sa konala na športoviskách pri SAMŠPORT-e v Myjave. Napriek pesimizmu niektorých našich členov bola táto výstava mimoriadne úspešná. Vystavilo na nej 92 chovateľov nasledovné zvieratá: 26 plemien holubov v počte 226 kusov, ďalej 26 plemien hrabavej hydiny v počte 201 kusov, 8 plemien vodnej hydiny v počte 38 ks, 25 plemien králikov v počte 204 kusov a 74 kusov exotického vtáctva, celkovo to predstavovalo 743 kusov zvierat. Záujem o výstavu predčil naše očakávania, veď ju zhliadlo 1431 návštevníkov. Bolo udelených 7 víťazných a 27 čestných cien. Vzhľadom na to, že sme väčšinu výstavných klietok mali zapožičaných, kládla táto výstava na nás veľké nároky, či po stránke organizačnej alebo aj pracovnej. Na tejto výstave vystavili chovatelia nielen z blízkeho okolia, ale aj širšieho (Senica, Jablonica, Hlboké, Podbranč, Sobotište, Gbely, Malacky, Hlohovec, Piešťany, Veľké Kostoľany, Nové Mesto nad Váhom, Veľká nad Veličkou a pod.). škoda len, že sa nepodarilo nadviazať na túto vydarenú výstavu aj v nasledujúcich rokoch. Iba ZO SZCH Brestovec v jeseni 2002 pri príležitosti 20-teho výročia založenia ZO usporiadala miestnu výstavu drobných zvierat s účasťou chovateľov z okresov Myjava, Senica, Piešťany, Hlohovec, Skalica, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Táto výstava mala dobrý ohlas medzi chovateľmi. Posudzovali na nej posudzovatelia p. Goňo, p. Šimovec a p. Beták.

Rok 2003 bol posledným pre ZO Jablonka a Stará Myjava, ktoré zanikli. Neustále klesal počet členov v našej oblastnej organizácii, čo takmer spôsobilo zánik existencie OV Myjava. Dňa 17. 6. 2007 na Aktíve zástupcov hrozil zánik OV SZCH Myjava, pretože klesol počet členskej základne na 97 členov a vtedajšie vedenie OV navrhlo zrušenie OV Myjava a jeho pričlenenie k OV SZCH Trenčín. Na to vystúpil predseda ZO SZCH Myjava pán Hradský s tým, aby sa zohnali 3 noví členovia a OV SZCH Myjava sa zachoval a pokračoval naďalej. To sa i podarilo, 2 noví členovia vstúpili do ZO Myjava a 1 do ZO Vrbovce. Na tomto aktíve sa vzdali funkcie predsedu OV Ing. Štefan Adamec a tajomník Jaroslav Lukačovič. Prítomní zástupcovianavrhli do Ďalšieho aktívu v roku 2008 zvoliť dočasným vedením OV podpredsedu pána Štefana Hradského a do funkcie tajomníka bol kooptovaný Ján Ochodnický. Od roku 2008 sa stal členom RR SZCH za Myjavu pán Pavol Majtán, súčasný predseda OV SZCH Myjava. Do tejto funkcie bol zvolený v roku 2010 aktívom zástupcov. Tajomníkom bol Ján Ochodnický. Pokladníkom Peter Slaný, králikársky odbor mal na starosti Jaroslav Hučko, hydinársky odbor Milo Valihora, holubiarský Martin Rodenák a exotársky pán František Smyčka. Revíznu komisiu koordinoval Jaroslav Lukačovič s členmi Ing. Adamcom a Jánom Ušiakom. Dňa 15. 7. 2011 na Mimoriadnom aktíve OV SZCH Myjava bol pod odstúpení tajomníka p. Ochodnického zvolený nový tajomník p. Dr. Líška, ktorý vykonáva funkciu dodnes. Viac však v správe súčasného tajomníka Dr. Líšku na konci tohto spomienkového bulletínu.

Záverom však možno spomenúť, že našim spoločným úsilím sa nám podarilo udržať nielen niektoré ZO, ale aj náš OV.

Po nástupe mladších chovateľov sa naša chovateľská činnosť znova oživila a dnes môžeme s radosťou konštatovať, že sme aktívna a rozvoja schopná chovateľská organizácia.

Výstavnícka činnosť ožila až v posledných rokoch o čom svedčí už piaty ročník Kopaničiarskej výstavy. Na poriadaní týchto výstav majú zásluhu mnohí chovatelia našej oblastnej organizácie na čele s predsedom OV SZCH pánom Pavlom Majtánom a tajomníkom OV SZCH Myjava pánom Dr. Denisom Líškom. Nemalá vďaka patrí za finančnú pomoc mestu Myjava na čele s primátorom mesta  pánom Pavlom Halabrínom. Treba si túto úspešnú tradíciu konania našich kopaničiarskych výstav zachovať a snažiť sa osloviť i mladnú generáciu.

A na úplný záver si teraz prejdime postupne históriou jednotlivých ZO, o ktorých máme aspoň aké také záznamy z ich činnosti. Ako prvé uvádzame organizácie, ktoré už ukončili svoju činnosť. Za nimi nasleduje súčasnosť a organizácie, ktoré sú stále aktívne a pevnými piliermi OV SZCH Myjava.

 

 

Autori: Ing. Štefan Adamec, Pavol Majtán, Dr. Líška

Spracoval: Dr. Denis Líška

 

 

 

 

 

 

 

ZO SZCH Stará Turá – Topolecká

 

ZO SZCH Stará Turá – Topolecká bola založená dňa 28. 2. 1982 a mala 34 členov. Jej prvý m predsedom bol Jozef Vozár a tajomníkom Milan Kuhajda. V roku 1986 po zakúpení liahne rozbehla liahnutie hrabavej hydiny, pričom ročne vyprodukovala okolo 12 000 kurčiat z čistokrvných chovov. Od roku 1988 bol predsedom ZO Ivan Hvôžďara a liahniarom pán Stacho. Toto bol základ pre úspešný chod tejto organizácie. Svedčili o tom mnohé miestne výstavy, kde mali zvieratá umiestnené vo výstavných klietkach, ktoré si členovia organizácie svojpomocne vybudovali. Mnohí chovatelia sa zúčastňovali i ďalších výstav vo svojom okolí. Významným chovateľom holubov z tejto ZO je aj Martin Rodenák, ktorý mal dlhé roky uznaný plemenný chov Slovenského hrvoliaka modrého bielopásavého. Táto ZO však po úmrtiah niekoľkých starších chovateľov 8. apríla 2009 zanikla a jej najaktívnejší členovia pretúpili do ZO SZCH v Myjave.

 

Text: Ing. Štefan Adamec

Spracoval: Dr. Denis Líška

 

 

ZO SZCH Poriadie

 

Táto ZO sa spolupodielala na vzniku OV SZCH Myjava 27. 11. 1996, kedy ako zástupca z tejto ZO prišiel na aktív zástupcov pán predseda Bruško. Zanedlho sa však táto ZO rozpadla a členovia prestúpili do iných, aktívnych ZO v rámci OV SZCH Myjava.

 

Text: Pavol Majtán

Spracoval: Dr. Denis Líška

 

ZO SZCH Jablonka

 

ZO SZCH Jablonka patriaca pod OV SZCH Myjava zanikla v roku 2004. Žiaľ, viac informácii sa nám o vzniku, živote a dôvodoch zániku tejto ZO nepodarilo zistiť.

 

Text: Pavol Majtán

Spracoval: Dr. Denis Líška

 

 

ZO SZCH Stará Myjava

 

Táto ZO SZCH patriaca pod OV SZCH Myjava zanikla tiež v roku 2004. Žiaľ, opäť sa nám viac informácii o vzniku, živote a dôvodoch zániku tejto ZO nepodarilo zistiť.

 

Text: Pavol Majtán

Spracoval: Dr. Denis Líška

 

 

ZO SZCH Krajné

 

Vedenie ZO SZCH Krajné patriaca pod OV SZCH Myjava pracovalo v zložení predseda – Pavol Václavek, Ján Novotný, Martin Ochodnický, pokladník – Martin Boor, Jaroslav Lukačovič, Anna Talabová. Žiaľ, viac informácii o vzniku, živote a dôvodoch zániku tejto ZO sa nám nepodarilo zistiť.

 

Text: Pavol Majtán

Spracoval: Dr. Denis Líška

 

TOPlist