Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Súčasnosť Oblastného výboru

SÚČASNOSŤ OV SZCH MYJAVA

 

ZO SZCH Myjava

 

Prvá chovateľská organizácia, a to so zameraním na poštové holuby, bola založená v roku 1956 na Myjave pod hlavičkou „ZVÄZARM“, ktorej členovia sa stretávali u „Kyselých“ (vedľa fotografistu Válka). Zakladajúci členovia boli: predseda – Bašnár, tajomník – Kročian, členovia – Šebík, Majtán, Kadlečík, Loričák, Hučko Š., Hučko J., Zeman, Vážny, Deván, Pavlus, Kubica a Švancara. Počas 50 rokov sa na postoch vedenia Slovenského zväzu drobnochovateľov (SZD) v Myjave vymenilo viacero osobností. Môžeme spomenúť predsedu pána Ing. Kulíška, tajomníka pána Vážneho, hospodára pána  Pavlusa, pokladníka pána Vtáka.  Po zvolení nového výboru bol predsedom pán Hradský, podpredsedom pán Deván, tajomníkom pán Macek, neskôr pán Smyčka, odbor králiky mal na starosti pán Sadák, exoty pán Smyčka, holuby pán Hučko a pokladníkom bol pán Malík. Po odstúpení bol do tejto funkcie zvolený pán Kotvan a neskôr pán Majtán. V súčasnosti je predsedom pán Ušiak, podpredsedom pán Hradský, tajomníkom pán Pobjecký, pokladníkom pán Majtán.

V 60. rokoch minulého storočia nastal významný rozvoj v chove drobného zvieratstva podporou chovov čistokrvných zvierat, a tým vznik nových organizácii. Na podnet zanieteného chovateľa a organizátora pána Vážneho v r. 1964 sa časť chovateľov odčlenila od holubárov a založili organizáciu Slovenského zväzu drobnochovateľov (SZD) na Myjave. Tam boli už králiky, hydina, holuby, exoty, kozy, ovce. Pán Vážny bol zamestnancom Poľnohospodárskeho učilišťa na Myjave, kde pracoval ako majster odborného výcviku a neskôr na ONV v Senici ako predseda SZD. S jeho pomocou sa u nás zveľaďoval chov čistokrvných zvierat. Zaslúžil sa o postavenie chovateľského zariadenia v Košovom na Pažitiach, ktorého členmi boli: Vták, Pražienka, Blaho, Dudík, Gašparík, Labák, Šándor, Holič, Fliegel, Chovanec. O chovateľskú budovu chovatelia prišli v čase prestavby centra mesta Myjava. Pán Vážny odkúpil od Poľnohospodárskeho učilišťa traktor, ktorý zarábal peniaze pre potreby celej ZO i na bezplatné cestovanie na výstavy. V areáli tejto, ešte stojacej, školy sa poriadali výstavy členov ZO a okolia, ktoré mali kladnú odozvu v širokom okolí. V priebehu rokov sa ďalšie výstavy konali dvakrát na štadióne, ďalej jedenkrát pri Domove Mládeže a dvakrát pri Mestskom úrade v areáli pri Spoločenskom dome. Členovia SZD pracovali vždy s veľkým nasadením, ale i radosťou.

Bola tu tiež značná pomoc od štátu poskytovaním finančných prostriedkov, veterinárnej starostlivosti, dodávkami krmiva, budovaním chovateľských dvorov a osád. Drobnochovatelia na Slovensku v tom čase uchovávali genofond chovných zvierat a plnili kontingenty voči štátu, za čo potom dostali prídel krmiva. Boli časy, keď SZD Myjava mal viac ako 120 „členov“. Zdôrazňujúc „členov“, lebo nie všetci boli poctiví chovatelia, ale boli členmi pre značné výhody z členstva v SZD. Výhody však boli obojstranné. Riešilo sa vtedy potrebné samozásobovanie živočíšnymi produktmi. V praxi to znamenalo, že keď vyhynuli sliepky vo veľkochovoch, musela byť vo veľkoobchodoch doplnená kvóta vajec od drobnochovateľov a títo za prídel krmiva museli túto dodávku splniť. V 90. rokoch nastal útlm členskej základne z dôvodu ukončenia podpory zo strany štátu.

Členovia SZD Mikuláš Černák, František Smyčka a Pavol Majtán viedli krúžok Exoty v Dome Pionierov a Mládeže, kde chodili žiaci zo škôl dvakrát do týždňa po dve hodiny. Tento krúžok dosahoval dobré výsledky a takto zástupcovia SZD vychovávali ďalších zanietených mladých chovateľov.

Touto cestou chce vedenie a členovia ZO SZCH Myjava poďakovať a vzdať hold tým, ktorí stáli pri zrode ZO v Myjave; predovšetkým tým, čo do konca života aktívne, pracovito a svojím profesionálnym a odborným prístupom viedli najmä mladých ľudí k dosiahnutiu chovateľských úspechov.  Sú to páni: Vážny, Deván, Pavlus, Zeman, Zoričák, Kulíšek, Dudík, Svítek, Macek, Sadák. Ďalej vďaka patrí žijúcim členom, ktorí ďalej zveľaďovali ZO Myjava: Hučko, Hradský a Kodaj. Nemožno opomenúť ani význam p. Ochodnického, ktorý je hádam posledným členom OV SZCH Myjava a venuje sa liahnutiu kurčiat a rozmnožovaniu čistokrvných plemien hydiny. Za prínos všetkých (uvedených i neuvedených) predstaviteľov a členov ZO Myjava sme nesmierne vďační a patrí im veľká úcta.

Do času, pokiaľ OV SZCH Myjava nezačal organizovať Kopaničiarske výstavy bolo každoročnou tradíciou, že počas folklórnych slávností ZO Myjava organizovala „malú chovateľskú prezentáciu“, kde verejnosť oboznamovala s chovom čistokrvných zvierat a ukázala jej širokú paletu zvierat v jednotlivých odbornostiach.

 

Text: František Smyčka, Pavol Majtán

Spracoval: Dr. Denis Líška

                                           

 

ZO SZCH Vrbovce

 

ZO SZCH Vrbovce bola založená v r. 1974. Jej zakladateľom bol pán Ján Vitek, Ján Mitták a Pavol Jozefák. Prvým predsedom ZO sa stal pán Mitták, tajomníkom pán Vitek a hospodárom pán Jozefák. Netrvalo dlho a chovateľská základňa sa začala postupne rozrastať. Do konca roku 1974 mala ZO 15 členov. Rovnako ako aj v iných chovateľských organizáciách, tak i vo Vrbovciach na základe prídelu krmných zmesí pristupovali ďalší členovia a onedlho ich už bolo 50. Po troch rokoch prevzal funkciu predsedu ZO pán Jozefák a funkciu tajomníka začal vykonávať pán Kavický.

Chovatelia začali hospodáriť. Kúpili liaheň, kde liahniarom bol pán Filuš. Po prvých úspešných rokoch a získaní financií  nakúpili materiál na výstavné klietky. S povolením JRD svojpomocne zhotovili klietky na výstavy. Začalo sa obdobie organizovania výstav, rovnako ako aj rôznych  zábav. K ďalším aktivitám ZO patrili: zber železa a iné brigády, aby členovia získali peniaze na ďalšie aktivity.

Po určitej dobe začali nezhody v organizácii a celý výbor odstúpil. Novému výboru predsedal Ján Filuš a tajomník Ján Vlk. Za dlhé obdobie 40. rokov sa postupne na pozíciách predsedu a tajomníka menili viacerí predstavitelia. Funkciu predsedu ZO zastávali pán Valúch, krátko Štefan Baláž. Funkciu tajomníka pani Anna Malošková, potom ju začal vykonávať pán Duga. Začala sa výstavba chovateľskej budovy, ale keďže neboli vysporiadané pozemky so štátom, stavebné práce boli pozdržané. Ešte pred výstavbou prišlo k zmene funkcii. Predsedom sa stal pán Ján Vlk a tajomníkom pán Duga. Nie všetko malo ľahký priebeh. S pánom predsedom mali členovia nezhody, ten odstúpil z funkcie a odišiel zo ZO. Bol zvolený nový predseda - pán Jozefák. Za jeho pôsobenia sa začalo riešiť odkúpenie pozemku od štátu a dokončenie budovy. Členovia ZO SZCH Vrbovce za to vďačia obecnému úradu Vrbovce, a to predchádzajúcemu starostovi Ing. Hromádkovi a terajšiemu starostovi Ing. Redechovi. Bez ich pomoci by nebolo možné ich plány zrealizovať.

Vo funkcii predsedu ZO Vrbovce vymenil pána Pavla Jozefáka, ktorý ju vykonával viac ako 20 rokov, pán Pavel Tvrdý. Funkciu tajomníka naďalej vykonáva pán Duga. Toľko k viac ako 40 ročnej histórii ZO SZCH Vrbovce.

 

           

Text: Pavol Jozefák

Spracoval: Dr. Denis Líška

 

 

 


 

ZO SZCH Priepasné

 

ZO SZCH Priepasné bola založená v roku 1969. Pri jej založení bolo 14 členov. Hlavným iniciátorom bol Štefan Osuský, ktorý sa zároveň stal aj predsedom. Bol ním 37 rokov, až do konca svojho života v roku 2006. Pod jeho vedeným sa organizácia rozrastala a jej členovia sa zúčastňovali rôznych výstav. Organizovali rôzne zájazdy po Československu, tanečné zábavy a iné aktivity. V roku 2007 sa stal predsedom Milan Potúček. Súčasné zloženie výboru je: predseda Milan Potúček, tajomník Štefan Stančík, pokladník Martin Stančík, registrátor Milan Potúček, kontrolór Vladimír Valihora. Vedenie ZO Priepasné a jej členovia sa snažia pokračovať v práci zakladajúcich členov. Hlavným cieľom je chov čistokrvných zvierat a ich prezentácia na oblastných, celoštátnych a klubových výstavách. Pri súčasnom stave 20 členov sa v chovoch zameriavajú predovšetkým na holuby: Slovenský hrvoliak, Texan, Pávik indický. Veľa členov sa venuje aj exotickému vtáctvu. V odbornosti králiky sa členovia ZO Priepasné  prezentujú veľmi kvalitnými chovmi Francúzskeho barana, Českého strakáča, Novozélandského červeného, Burgundského králika. V menšom počte je v ich chovoch zastúpená aj hrabavá hydina, ako napríklad Veľká a zdrobnená Sasexka, Brakelka strieborná a kozy a ovce. ZO Priepasné sa spolupodieľa na organizovaní Stretnutia organizácií a obyvateľov obce Priepasné a aj takouto formou sa snaží spropagovať chovateľstvo širokej verejnosti.

 

Veď predsa chováme pre krásu, radosť a úžitok!

 

 

Text: Milan Potúček, Štefan Stančík

Spracoval: Dr. Denis Líška

 

            ZO SZCH Brestovec

 

ZO SZCH Brestovec vznikla v roku 1982. Iniciátorom tejto myšlienky bol nebohý pán Štefan Vážny v spolupráci s Ing. Štefanom Adamcom. Štefan Vážny vtedy vykonával funkciu tajomníka Okresného výboru SZCH v Senici a mal nemalú zásluhu na rozmachu chovateľstva v širokom okolí Myjavy.

Prvým predsedom tejto organizácie bol už zosnulý Ján Kováč a tajomníkom bol Ing. Adamec. Pri vzniku mala táto organizácia viac ako 30 členov a postupne sa počet zvyšoval na 120 členov. Bohužiaľ, bolo pomerne málo takých, ktorí sa zúčastňovali na výstavných podujatiach. Medzi najaktívnejších patrili Pavol Hučko, ktorý sa prezentoval kvalitnými králikmi VSS. Svedčia o tom viaceré ocenenia na špeciálkach klubu tohto plemena. Na výstavách sa zúčastňovali aj Štefan Dúbrava s hrabavou hydinou – dodnes chová Hempšírky. Uznanie patrí aj dlhoročnému chovateľovi holubov, hydiny a králikov Jánovi Viskupovi, ktorý sa i napriek zdravotnému handicapu zúčastňuje výstav.

Predsedom ZO Brestovec sa neskôr stal Štefan Dúbrava a dnes je ním Ing. Štefan Adamec. Ten sa po dlhé roky zúčastňoval výstav drobných zvierat všetkých stupňov. Spomenúť treba najmä úspechy s králikmi VSS. Venoval sa aj chovu hydiny a na špeciálkach Klubu Slovenských hrvoliakov získal viacero ocenení. Je držiteľom viacerých zväzových ocenení a to: „Za zušľachťovanie čistokrvných zvierat“, zlatý odznak „Za rozvoj drobnochovateľstva“ a bronzovej plakety „Za zásluhy o rozvoj Slovenského chovateľstva“. Chovateľskej činnosti sa aktívne zúčastňoval ak nebohý chovateľ Samuel Adamec, ktorý sa so svojimi Slovenskými hrvoliakmi zúčastňoval mnohých výstav, kde získaval viacero ocenení. Iní chovatelia hydiny zase dodávali násadové vajcia z uznaných chovov do liahní v Skalici, Žlkovciach a Vrbovcoch.

 

Text: Ing. Štefan Adamec

Spracoval: Dr. Denis Líška

 

 

ZO SZCH Kostolné Babulicov vrch

 

ZO SZCH Kostolné Babulicov vrch bola založená v roku 1979. Medzi zakladajúcimi členmi boli p. Štefík, p. Baranková, p. Kružicová, p. Malek, p. Kadlečík, p. Klč, p. Držka a p. Baran. ZO Kostolné Babulicov vrch mala pri jej založení 11 členov. Pôvodne patrila táto ZO pod OV SZCH Trenčín. Na spoločnom zasadnutí 27. 11. 1996 sa táto ZO spolupodielala na založení OV SZCH Myjava. V priebehu rokov sa jej členovia zúčastňovali na viacerých výstavách, ako aj na organizovaní výstavy poriadanej OV SZCH Myjava v roku 1998 a na všetkých Kopaničiarských výstavách. Jej členovia patria medzi aktívnych chovateľov s uznanými chovmi viacerých plemien zvierat. Obec Kostolné pod vedením starostu Ing. Miroslava Cibulku podporuje aktivitu týchto chovateľov, za čo sa mu chcú aj takouto formou nesmierne poďakovať. O chovateľskej aktivite a sčítanosti svedčí aj návrh pána Hučka, aby sa na Kopaničiarskych výstavách zviditeľnili Národné plemená SR, čo si zožalo veľký úspech, ktorý patrí všetkým, ktorí sa spolupodieľali na dopracovaní detailov. ZO SZCH Kostolné Babulicov vrch je síce počtom jej členov najmenšou ZO v OV Myjava, avšak má veľa aktívnych členov.

 

 

Text: Jaroslav Hučko

Spracoval: Dr. Denis Líška

 

 

 

          

Oblastný výbor očami súčasného tajomníka

 

Vážení chovatelia, milí členovia Oblastného výboru SZCH v Myjave, dovoľte mi spomenúť v zopár riadkoch niečo málo k nedávnej minulosti a k súčasnosti nášho OV SZCH Myjava. V roku 2011 som nastúpil do funkcie tajomníka OV SZCH Myjava. Mojou veľkou ambíciou bolo znovu obnoviť, resp. založiť tradíciu výstav na Kopaniciach. S mojou predstavou sa rýchlo stotožnili nielen členovia OV, ale aj členovia jednotlivých ZO, vedenie mesta Myjava a KD Samka Dudíka. Všetci sme sa zhodli na jednom, a to, že výstavy a trhy zvierat boli neoddeliteľnou súčasťou myjavských jarmokov (tarmeky) a patria neodmysliteľne do tohto regiónu. Preto sme sa po mojom nástupe do funkcie vrhli na prípravu prvej Kopaničiarskej oblastnej výstavy zvierat, ktorá sa uskutočnila 28. – 29. septembra v roku 2012. Prípravy na túto výstavu trvali viac, ako jeden rok. Rozbehnúť výstavu nie je ani zďaleka také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Museli sme vyriešiť niekoľko desiatok otázok a problémov, ktoré sa vyplavili vždy pri každom našom stretnutí. Riešili sme priestorové otázky, v akom dátume bude výstava, ako zabezpečiť klietky a celý mechanizmus presunu (keďže OV SZCH ani žiadna ZO nevlastní výstavné klietky), ďalej sme sa zaoberali hádam najnáročnejšou stránkou a to financiami. V tomto mám veľmi pomohlo a aj neustále pomáha mesto Myjava pod vedením pánom primátorom Pavlom Halabrínom, bez podpory ktorého by sme na výstavu/y ani zďaleka „nesiahli“. Po zvládnutí všetkých prekážok sme sa po 14tich rokoch opäť pýšili prvou, nádhernou výstavou na Kopaniciach. Som nesmierne rád, že po tom, čím sme si ako OV museli prejsť kvôli prvej výstave to naši členovia nevzdali, ale hrdo a s veľkou vervou sa pustili do príprav tých ďalších. Ten, kto si organizovanie výstavy neskúsil, asi len ťažko pochopí, koľko práce jej musí človek venovať a koľko ľudí musí priložiť ruku k dielu. Ja si to po piatich ročníkoch viac, ako plne uvedomujem a som nesmierne rád za každého jedného nášho člena, ktorý priložil ruku k dielu. Títo šikovní ľudia, priatelia, majú moje úprimné ďakujem. Som veľmi rád, že sme si vďaka organizovaniu výstav rozšírili obzory a vstúpili do spolupráce s inými OV a ZO (Beluša, Břeclav, Veľká nad Veličkou, Senec, Senica). Osobne som veľmi rád, že sa vďaka zorganizovaniu spoločného odvozu a prívozu zvierat môžeme zúčastniť aj na odľahlejších výstavách (napr. Senec, Beluša, Břeclav), na ktoré by sme sa pre vyššie finančné náklady individuálne nedostali a nemohli sa tak prezentovať na týchto výstavách. Veľmi si vážime pomoc zo strany ZO Senica, ktorá nám každoročne zapožičiava výstavné klietky. Bez jej pomoci by som dnes tieto riadky o úspešných Kopaničiarskych výstavách nepísal.

            Počas 5-tich rokov OV SZCH Myjava pracuje v zložení predseda Pavol Majtán, podpredsedkyňa Marie Lukačovičová, tajomník Dr. Líška, ekonóm Peter Slaný, člen výboru zodpovedný za odbor králiky pán Hučko, za odbor hydina pán Ochodnický, za odbor holuby pán Rodenák, za odbor malého hospodárskeho dobytka pán Ing. Hamerlík a za odbor exoty pán Smyčka, ako aj ďalší členovia OV. Som nesmierne rád, že môžem pracovať v tomto kolektíve odborníkov. Musím osobne vyzdvihnúť ich snahu o konštruktívne riešenie problémov a o snahu vždy prichádzať s novými nápadmi. Každé naše stretnutie je priateľské, takmer rodinné. Počas tohto obdobia piatich rokov sme sa plne prispôsobili súčasnému trendu v organizácii a komunikácii s RR a členmi SZCH. Oblastný výbor SZCH Myjava má v súčasnosti vlastnú webovú stránku, facebookový profil, vlastné logo i emailovú adresu. Podobne, ako i iné OV na Slovensku či v Česku. Dnešná doba si to vyžaduje, čomu nasvedčuje i neustále narastajúci počet elektronicky prijatých prihlášok na výstavu, či zvýšený záujem mladšej generácie o získanie informácii o výstave cez FB profil. Predpokladám, že tento trend bude pokračovať i naďalej, preto je veľmi dôležité takpovediac „držat krok s dobou“.

            Pri príležitosti 20. výročia založenia (27. 11. 1996) OV SZCH Myjava mi dovoľte zapriať našim členom vo všetkých piatich ZO (Babulicov Vrch, Brestovec, Myjava, Priepasné, Vrbovce) pevné zdravie a veľa chovateľských úspechov. Každoročne nás reprezentujú od miestnych až po celoštátne výstavy a získavajú vysoké hodnotenia. Veľmi sa teším z úspechu každého jedného z nich. Síce som nestál pri zrode nášho OV (v tom čase som mal len 8 rokov J), ale je mi cťou byť na čele OV, ktorý je zložený z mnoho skvelých a úspešných ľudí, mojich priateľov a v mnohých ohľadoch i učiteľov. Nesmierna vďaka patrí zakladujúcim členom, ktorí stáli pri zrode a formovaní OV SZCH Myjava. Náš OV je silným a stabilným prvkom v systéme SZCH a podieľal sa  na rozvoji v mnohých oblastiach a odbornostiach SZCH.

 

Pevné zdravie do ďalších rokov praje

Mgr. Denis Líška, PhD.

autor a tajomník OV SZCH Myjava

TOPlist